Fyra mil för att rädda rv 40 – nu måste det ske

”En fyra mil lång sträcka mellan Ulricehamn och Jönköping är allt som saknas för att sammanlänka Sveriges två största städer med motorväg. Nu höjer [vi] rösten för att den trafiktäta och störningskänsliga flaskhalsen måste åtgärdas. Nu lämnas en omfattande utredning kring vägstråkets brister över till infrastrukturminister Anna Johansson”, säger Rune Backlund, regionråd (C) vid Region Jönköpings län och Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande i Ulricehamn (S) i ett gemensamt uttalande.

Sträckan är en viktig del i transportstråket mellan Göteborg och Stockholm, Det är därför en nationell angelägenhet att stråket får en likvärdig motorvägsstandard hela vägen. Nu måste den här delen av väg 40 pekas ut i den nationella planen, så att ett byggprojekt kan planeras innan kapacitetsbrist uppstår på sträckan

I den nationella transportplanen saknas pengar eller konkreta planer för en fortsatt utveckling av väg 40 mellan Ulricehamn och Jönköping. Sträckan nämns inte heller specifikt i Regeringens infrastrukturproposition. För att skynda på en fortsatt utveckling av stråket har Jönköpings kommun, Ulricehamns kommun och Region Jönköpings län beställt en åtgärdsvalsstudie som beskriver stråkets funktion, brister, utmaningar och förslag till åtgärder. Idag skickas rapporten till infrastrukturminister Anna Johansson med en tydlig förväntan om att staten omgående börjar planera för en enhetlig vägstandard mellan Sveriges två största städer.

· Sträckningen är ett nationellt och internationellt viktigt stråk med koppling mot Göteborgs hamn. Med en högre vägstandard ges bättre förutsättningar för gods- och persontransporter. Även kollektivtrafiken påverkas positivt, vilket i sin tur bidrar till en större arbetsmarknadsregion.

· Dagens vägsträckning har en rad brister och utgör en flaskhals. Standarden på korsningar är låg, hastighetsbegränsningarna varierande, omkörningssträckorna korta, komforten dålig och vägsträckan anses allmänt störningskänslig.

· Idag passerar 10 000-13 000 fordon dagligen mellan Ulricehamn och Jönköping, varav 1 600-1 700 fordon är tung trafik. Enligt prognoser kommer trafikmängden år 2040 ha ökat till ca 13 000-17 000 fordon/dygn, varav en femtedel tung trafik.

En åtgärdsvalsstudie är det första steget i planläggningsprocessen. Först efter att en sådan gjorts kan sträckan pekas ut som ett investeringsobjekt eller brist i den nationella planen för transportsystemet för 2018-2029.

Vi räknar med att sträckan pekas ut i den kommande nationella transportplanen. Vi förväntar oss att regeringen tar med en utbyggnad i sina direktiv till Trafikverket. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och inleda arbetet för att eliminera den sista flaskhalsen.

Rune Backlund, regionråd (C) vid Region Jönköpings län.
Mattias Josefsson, kommunstyrelsens ordförande i Ulricehamn (S).

Av: Redaktionen, redaktionen@hoglandsnytt.se Gilla oss på Facebook